Realizacje

30 Lipiec 2014

Budżet Obywatelski w Warszawie

Budżet Partycypacyjny 2015

Pierwsza edycja Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie, która trwała od 20 stycznia do 30 czerwca 2014 r., została oparta informatycznie na naszej aplikacji zet.WIBO. Zasady i terminy budżetu partycypacyjnego na 2015 rok były takie same w całej Warszawie, jednak każda z 18 dzielnic indywidualnie określała kwotę przeznaczoną do dyspozycji mieszkańców. Było to między 0,5 – 1,1% dzielnicowego budżetu, co w praktyce oznaczało od 271 tys. zł do 3 mln zł na dzielnicę. Projekty dotyczyć miały problemów danej dzielnicy.

Przez prawie dwa miesiące mieszkańcy Warszawy mieli czas na składanie wniosków. Projekty złożone do 16 lutego, w razie błędów mogły być poprawiane. Prócz wniosku, w którym należało opisać i uzasadnić projekt oraz przedstawić kosztorys, trzeba było złożyć listę poparcia, podpisaną przez 15 osób mieszkających w Warszawie. Każdy projekt musiał spełniać kilka warunków: musiał być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w 2015 roku), powinien być zlokalizowany na ogólnodostępnym terenie należącym do miasta (chyba, że któraś z dzielnic zdecydowała inaczej, wtedy trzeba było załączyć zgodę dysponenta terenu) oraz musiał mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom. Wypełnione i podpisane formularze mogły być składane osobiście oraz przesyłane elektronicznie lub pocztą tradycyjną do poszczególnych urzędów dzielnic.

O wyborze projektów decydowali mieszkańcy podczas głosowania, które odbyło się w czerwcu i trwało 11 dni. Można było zagłosować przez Internet, jaki i przez papierowe karty, trzeba było złożyć w urzędzie dzielnicy osobiście lub wysłać pocztą. Każdy mieszkaniec Warszawy mógł oddać głos w jednej, wybranej dzielnicy na 5 projektów w części ogólnodzielnicowej i 5 projektów w obszarze lokalnym (jeśli był dostępny taki podział). Głosować mogły wszystkie osoby mieszkające w Warszawie, niezależnie od miejsca zameldowania i bez względu na wiek (dla osób niepełnoletnich potrzebna była zgoda opiekuna prawnego). 11 lipca została ogłoszona lista projektów, które zdobyły najwięcej głosów i będą zrealizowane w 2015 roku.

W ramach tegorocznego budżetu partycypacyjnego do podziału było ponad 26 milionów złotych, z których wykorzystane zostało 98,65 proc. Zgłoszonych zostało ponad 2200 projektów, do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1390 dotyczących 18 dzielnic Warszawy, z których 336 projekty zostały wybrane do realizacji. Pierwsza edycja budżetu pokazała, że mieszkańcy chcą współtworzyć i współzarządzać przestrzenią, w której żyją i pracują.

Łącznie głosowało prawie 167 tys. warszawiaków, z czego 72% przez internet. Większość, bo 57,8% głosujących stanowiły kobiety.
W sumie oddanych zostało 148 814 ważnych głosów. 42 113 osób głosowało w sposób tradycyjny (karty papierowe), natomiast 106 701 oddało głosy przez Internet. Nieważnych głosów było 18 078 (oddanych przez Internet: 14 013, w formie papierowej 4 065). Główne przyczyny nieważności głosów to: niepotwierdzenie głosu przez kliknięcie w link aktywacyjny, głosy podwójne, głosowanie z błędnym numerem PESEL bądź błędnymi innymi danymi, niepodpisanie karty papierowej.

Źródło: Warszawski Budżet Partycypacyjny

Budżet Partycypacyjny 2016

W II edycji warszawskiego budżetu partycypacyjnego do podziału było ponad 51 milionów złotych. Zgłoszono 2333 wnioski, z których – po weryfikacji – do głosowania zakwalifikowano 1464 projektów. Ogólna wartość zgłoszonych projektów to 374 880.798,55 zł, z tego realizowane będą 644 projekty, na ogólną kwotę 50.441.840,00 zł.

Głosowało ponad 172 395 warszawiaków (ok. 5 500 więcej niż w pierwszej edycji), z czego 101 553 to głosy z kart internetowych, a 70 842 z kart papierowych. Głosy nieważne stanowiły niespełna 13% wszystkich głosów. Najczęstsze przyczyny nieważności głosów to:

  • niekliknięcie w link – głosy niepotwierdzone (64%),
  • głosy oddane wielokrotnie (ponad 21%),
  • głosy bez danych osobowych lub z błędnymi danymi osobowymi (ponad 6%),
  • przekroczenie puli środków dostępnej w obszarze głosowania (ok. 4,5%),
  • błędny PESEL lub jego brak (ponad 3,5%).

Projekt o największej liczbie zdobytych głosów to projekt pn. „Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe”, który uzyskał 4265 głosów. Natomiast projektem, który powtórzył się w największej liczbie dzielnic był projekt pn. „Łąka kwietna” (39 miejsc w Warszawie).

Źródło: Budżet partycypacyjny - Warszawa 2016

17 luty 2014

Budżet Obywatelski w Toruniu

Budżet partycypacyjny Torunia 2014 "Mam pomysł dla mojego miasta!"

Nasz system zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO wsparł informatycznie budżet partycypacyjny mieszkańców Torunia "Mam pomysł dla mojego miasta!".

Torunianie wybrali 43 projekty w ramach budżetu partycypacyjnego. To ok. 30% spośród wszystkich projektów poddanych pod głosowanie.
Pula na budżet wyniosła 6,4 miliona, z czego 4,5 mln przeznaczone było na projekty lokalne, a pozostałe na ogólnomiejskie.

Głosowanie zakończyło się 3 lutego 2014 r., a podlegały mu 144 projekty, które znalazły się na trzynastu listach lokalnych i jednej ogólnomiejskiej.
Głosowało 22 246 osób (liczonych na podstawie unikalnych numerów PESEL użytych w trakcie głosowania).

Łącznie złożono 35 293 poprawnie wypełnionych kart do głosowania, z tego 20 037 elektronicznie (57%) oraz 15 256 na papierze (43%).
Liczba wszystkich głosów ważnych wyniosła 64 785. Spośród kart złożonych poprawnie 32 819 (tj. 93%) to karty ważne, a 2 474 (tj. 7%) to karty nieważne.
14 kart wpłynęło po terminie, a 205 zostało wypełnionych nieprawidłowo (brak danych, brak numerów projektów, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, karty puste) – te karty nie zostały wprowadzone do systemu komputerowego i nie były brane pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.

Źródło: Budżet partycypacyjny Torunia 2014

 

Budżet partycypacyjny Torunia 2016

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Torunia rozdysponowali kwotę 6,6 mln zł wybierając 53 projekty spośród 119 poddanych pod głosowanie.

Projekty zgromadzone były na czternastu listach: trzynastu lokalnych (osiedlowych) oraz ogólnomiejskiej.

Łącznie zagłosowało 27 925 osób (63,7% na kartach papierowych, pozostałe 36,3% przez Internet za pomocą aplikacji zet.WIBO). Do urzędu wpłynęło ponad 41 600 kart do głosowania. Nieważnych było ok. 9%, a najczęstszymi przyczynami nieważności głosów były błędy w numerze PESEL, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, podwójne głosowanie (papier i Internet). W rezultacie liczba głosów ważnych to 76 655.

Najwięcej zadań (8 zadań) zostanie zrealizowanych w Czerniewicach. Na drugim miejscu pod względem liczby wybranych projektów znajduje się Jakubskie-Mokre (7 projektów), a dalej dwa osiedla z 5 zadaniami: Bydgoskie, Rubinkowo i lista ogólnomiejska - także z 5 projektami.

Aż 57% stanowią zadania z zakresu sportu i rekreacji: osiedlowe parki sportowe, przestrzenie rekreacyjne, siłownie, boiska, place zabaw i placyki edukacyjne, alejki spacerowe czy ławki. Na drugim miejscu (17%) znalazły się drogi. Wyodrębniono też grupę działań o charakterze integrującym lokalne społeczności - festyny czy świetlice osiedlowe.

Spośród głosujących najwięcej osób było w grupie wiekowej 45-64 lata (prawie 28%), następnie przedział 25-34 lata (24,6%) oraz 35-44 (20,5%).

Źródło: Budżet partycypacyjny Torunia 2016

10 Październik 2013

Budżet Obywatelski w Łodzi

Łódzki Budżet Obywatelski 2014

Specjalna, dedykowana wersja systemu zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO została wykorzystana przez Urząd Miasta Łodzi do obsługi informatycznej Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego wspierając elektronicznie cały proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania.

Łódzki Budżet Obywatelski był rekordowy pod względem przeznaczonych na niego środków oraz ilości złożonych wniosków - 908 wniosków na kwotę ponad 430 mln zł.
Najwięcej wniosków wpłynęło z terenu Bałut (125), a z Górnej (108), z Widzewa i Polesia (po 114) oraz ze Śródmieścia (84) oraz 168 propozycji zadań ogólnomiejskich.

W głosowaniu na zadania Budżetu Obywatelskiego wzięło udział 129 008 osób, które przekazały elektronicznie i papierowo 186 923 kart do głosowania na oba rodzaje zadań (146 903 elektronicznie i 40 020 papierowo).

Zgodnie z zasadami podziału środków na zadania z Budżetu Obywatelskiego, dofinansowanie otrzymywały projekty w kolejności uzyskanych głosów, aż do wyczerpania się przewidzianych środków (5 mln zł na zadania ogólnomiejskie, 3 mln zł na zadania dzielnicowe).

Całkowity budżet wyniósł 20 mln zł.
W sytuacji, gdy suma pozostałych środków była mniejsza niż koszt następnego w kolejności projektu, dofinansowanie otrzymywał pierwszy z projektów, którego realizacja mieściła się w pozostałej do zagospodarowania kwocie.

Źródło: Budżet Obywatelski dla Łodzi

Strony